Water hebrew sub part 1 Water hebrew sub part 1

Water hebrew sub part 1

4 weeks
2.4K Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 2
Category:
Description:

מים נהדרים, סרט המתעד את המחקר היוצא דופן שנעשה במים
ואת יכולתם של המים להגיב לתודעה האנושית, באופן מדעי שניתן למדידה.