-

YuliEder Photo

YuliEder
3 years 129 Views
Category:
Description:
 
סחיטה באיומים - מושג
הקדמה:
סחיטה באיומים היא איום לפגוע שלא כדין במטרה להניע אדם אחר לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו
סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שעונשה הוא 7 שנות מאסר
אם האדם שכלפיו נכנע לאיום וביצע את המעשה שהתבקש לעשות תחת האיום, העונש הצפוי לאדם המאיים הוא עד 9 שנות מאסר
סעיף 428 לחוק העונשין מגדיר מהי סחיטה באיומים.
בהתאם לסעיף זה, סחיטה באיומים היא:
איום בכתב, בעל פה, או בהתנהגות, לפגוע שלא כדין בכל אחד מאלה:
בגוף
בגוף אדם אחר
בחירות
ברכוש
בפרנסה
בשם הטוב
בצנעת הפרט
איום בפרסום או בהימנעות מפרסום המטיל אימה על אדם.
הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו.
סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שעונשה הוא 7 שנות מאסר.
אם האדם שכלפיו נכנע לאיום וביצע את המעשה שהתבקש לעשות תחת האיום, העונש הצפוי לאדם המאיים הוא עד 9 שנות מאסר.
כשהמעשה שאדם נדרש לעשותו במסגרת הסחיטה הוא בעל אופי מיני מדובר בהטרדה מינית.